Bijstand, uitkering

Heeft u geen werk en te weinig inkomen (of spaargeld) samen met uw eventuele partner? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, moet u ten minste voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Uw inkomen is minder dan het minimuminkomen dat de overheid heeft vastgesteld.
 • U heeft geen recht op een andere (voldoende) uitkering of inkomen.
 • U en uw eventuele partner doen al het mogelijke om weer zelf in uw levensonderhoud te voorzien.
 • Werk dat u aankunt, moet u aannemen.

 

Ondersteuning van de gemeente

De gemeente biedt ondersteuning bij het vinden van werk. Daarvoor heeft zij een aantal voorzieningen, zoals:

 • ondersteuning bij arbeidsinschakeling;
 • kinderopvang;
 • gesubsidieerde arbeid;
 • sociale activering.
 

Krijgt u dergelijke voorzieningen aangeboden? Dan bent u verplicht daarvan gebruik te maken. Jongeren van 18 tot 27 jaar wordt altijd een aanbod gedaan van werk, scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente.

 

Sollicitatieplicht

In principe geldt een algemene sollicitatieplicht. U bent verplicht te solliciteren. Ook als voor een baan minder opleiding en werkervaring wordt gevraagd dan u heeft, moet u die aannemen. Dat valt onder 'algemeen geaccepteerd werk'. Lukt het niet om werk te vinden dan bent u verplicht deel te nemen aan activiteiten die u helpen werk te vinden. Bijvoorbeeld: een cursus solliciteren, werkervaring opdoen of een inburgeringsprogramma. Daarvoor bestaan trajecten. Een re-integratiebedrijf kan u eventueel begeleiden bij het volgen van dit traject.

 

Ontheffing arbeidsplicht

Er zijn gevallen dat u (tijdelijk) geen algemeen geaccepteerd werk hoeft aan te nemen. Dit kan alleen in verband met zeer dringende redenen:

 • als u volgens medisch advies volledig arbeidsongeschikt bent;
 • als u bent geïndiceerd voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening);
 • als u volledig in beslag wordt genomen door zorgtaken. Tenzij hiermee rekening kan worden gehouden door bijvoorbeeld kinderopvang te regelen.


Vaststelling uitkering: vermogen en inkomen

Om vast te stellen of u recht heeft op een bijstandsuitkering, wordt gekeken hoe hoog uw eventuele inkomen is. Ook wordt gekeken hoe groot uw vermogen is. Vermogen is de waarde van uw spaargeld en bezittingen (zoals sieraden, antiek, aandelen, levensverzekering), min uw schulden. Als uw vermogen lager is dan een bepaalde grens - de zogeheten vermogensgrens - wordt het niet meegeteld. Let op! Het kan ook betekenen dat u vermogen bezit in de vorm van een eigen huis.  Informeer in ieder geval bij de gemeente hoe het zit met uw recht op bijstand als u in een eigen huis woont.

 

Hoogte van de uitkering

De Wet werk en bijstand kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen die 65 jaar of ouder zijn, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor enkele speciale groepen gelden aparte normbedragen. U kunt de hoogte van de uitkeringen terug vinden op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

18, 19 of 20 jaar oud

Bent u 18, 19 of 20 jaar oud? Dan ontvangt u een lagere uitkering, omdat van uw ouders verwacht wordt dat zij u (gedeeltelijk) onderhouden. Als dat niet mogelijk is, kunt u een aanvullende bijzondere bijstand aanvragen.

Voorschot

Heeft u een aanvraag voor een bijstandsuitkering ingediend en wacht u op de beslissing? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen. Bijvoorbeeld als u geen geld heeft om te leven tot de eerste betaling. Het voorschot is lager dan de uitkering. Een voorschot moet u altijd terugbetalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, moet u het voorschot terugbetalen. Krijgt u wel een bijstandsuitkering, dan wordt het voorschotbedrag hierop ingehouden. Als u al een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u geen voorschot krijgen.

 

Vakantiemelding

Krijgt u een bijstandsuitkering en wilt u op vakantie? Dan moet u dit altijd overleggen met uw contactpersoon bij de afdeling Sociale Zaken. Dit moet u een aantal weken van tevoren doen.

U mag per jaar vier weken op vakantie. Als u ouder bent dan 65 jaar, mag u 13 weken op vakantie. U mag door uw vakantie geen re-integratie (school, cursus) missen. Als een re-integratieonderdeel in uw vakantie valt, wijst de afdeling Sociale Zaken uw vakantieverzoek af.

 

Inkomstenverklaring (IV)

Als u bijstand ontvangt, moet u elke maand een formulier invullen waarin u aangeeft of u die maand inkomsten heeft gehad. Dit formulier heet de Inkomstenverklaring (IV). Hierop staan ook allerlei vragen over woon- en gezinssituatie. Lever dit formulier altijd tijdig in. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor (de uitbetaling van) uw uitkering.

 

Korting op de uitkering

Belangrijk is dat u:

 • zich altijd houdt aan gemaakte afspraken;
 • volledige en juiste informatie verstrekt;
 • veranderingen in uw situatie altijd tijdig doorgeeft.

Doet u dat niet, dan kunt u worden gekort op uw uitkering.

Heronderzoek

U kunt als uitkeringsgerechtigde te maken krijgen met een heronderzoek. Gekeken wordt of uw gegevens nog juist zijn en of de verstrekking van de uitkering nog terecht is. Zo'n heronderzoek vindt periodiek plaats. Bij vermoeden van fraude komt er altijd een heronderzoek. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Bijzonderheden

Digitaal dossier

 

Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf? Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeentelijke sociale dienst? Dan heeft u via deze website inzage in uw klantgegevens.

Wetten

Wet werk en bijstand

Aanvraag

U kunt uw bijstandsuitkering snel en gemakkelijk via internet aanvragen.

 

 • Schrijf u eerst in als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf.

 • Verzamel en controleer uw gegevens.

 • Vraag uw uitkering aan via de:
  digitale aanvraag op werk.nl

 

Heeft u geen internet?

 

Ga dan naar het UWV werkbedrijf, Frisselsteinstraat 6 te Veghel. U kunt daar uw inschrijving en WW-aanvraag via internet doen. Of u WW zult krijgen en hoe hoog die uitkering dan zal zijn, valt niet zomaar vooraf te zeggen. Het toekennen van een uitkering en de bepaling van de hoogte hangt van verschillende factoren af.

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de digitale formulieren? Bel dan de helpdesk van het WERKbedrijf. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op het gratis telefoonnummer 0800 - 8001. Ook medewerkers op de vestigingen van het WERKbedrijf kunnen u helpen bij het invullen.

 

 

Bereken uw recht

 

Wilt u eerst weten of u WW of andere regelingen in aanmerking kunt komen? Op de volgende website kunt u het berekenen:

 

Zoeken

Volg ons